انجمن هسته‌ای ایران

Live webinar(Radioecology for Radation and Environmental Protection)

In this lecture the basics of radioecology are presented: from release to deposition ana transfer within the human food chain to internal and external exposure and radition effects.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *