انجمن هسته‌ای ایران

شاخه بانوان

آیین‌نامه شاخه بانوان در 5 فصل و 13 ماده در تاریخ 16 اسفند 1401 به تصویب هیئت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید.

اعضای اولین دوره شاخه بانوان انجمن هسته‌ای ایران

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

نیکو

دارستانی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس

فهیمه

کاملان نجار

دانشجوی دکترای دانشگاه مازندران

دبیر

الناز

خلیل زاده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

زهرا

شهبازی راد 

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه

صابری بالاجاده

دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شاهرود

رویا

طهماسبی

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه

مرادی جنگل

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی شاخه بانوان: women@nsi.ir