انجمن هسته‌ای ایران

شعب استانی

نام استان

شهر

دانشگاه

رئیس

گلستان

گرگان

دانشگاه گلستان

دکتر عبدالمجید ایزدپناه

گیلان

رشت

دانشگاه گیلان

دکتر علیرضا صدر ممتاز

بوشهر

بوشهر

دانشگاه آزاد

دکترسروش حیدری

خراسان رضوی

مشهد مقدس

دانشگاه فردوسی

دکتر نیما قلعه

خراسان جنوبی

بیرجند

دانشگاه بیرجند

دکتر محمد مهدی فیروزآبادی

تهران

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی آقایی

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir