انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محمد

صمدفام

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

رئیس کمیته

امیر

چرخی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

محمد

اتوکش

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

سید جواد

احمدی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

علی

نوروزی

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای : nfc@nsi.ir