انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

قاسم

الهیاری زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کمیته

علی

یدالهی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

حمزه

فراتی راد

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

محمد حسین

ارکان نیا

دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف

علی

حیدری چناری

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای : nfc@nsi.ir