انجمن هسته‌ای ایران

عضویت در انجمن

۶-۱- عضویت پیوسته :

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در علوم و مهندسی هسته‌ای و یا رشته‌های مرتبط باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

۶-۲- عضویت وابسته:

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های علوم و مهندسی هسته‌ای و یا رشته‌های مرتبط شاغل باشند.

۶-۳- عضویت دانشجویی : 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و یا دکترا که در رشته های علوم و مهندسی هسته‌ای و یا رشته های مرتبط به تحصیل اشتغال دارند.

۶-۴- عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم و مهندسی هسته‌ای حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده‌ای نموده باشند.

۶-۵- عضویت حقوقی (موسساتی):

 سازمان هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن درآیند.

 1. تکمیل پرسشنامه الکترونیکی عضویت و ارسال مدارک لازم

 2. دریافت نامه پذیرش عضویت از طرف هیأت مدیره انجمن

 3. پرداخت حق عضویت (پرداخت اینترنتی از طریق سایت انجمن و یا ارسال فیش واریزی)

 4. صدور کارت عضویت

-عضویت پیوسته و وابسته:

 1. تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی
 2. بارگذاری عکس پرسنلی
 3. رونوشت آخرین مدرک تحصیلی
 4. گواهی اشتغال به کار
 5. پرداخت حق عضویت

-عضویت دانشجویی:

 1. تکمیل پرسشنامه درخواست عضویت حقیقی
 2. گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل
 3. کپی کارت دانشجویی که اعتبار آن مشخص باشد.
 4. پرداخت حق عضویت به صورت اینترنتی 
 1. تکمیل پرسشنامه درخواست عضویت حقوقی

 2. تکمیل پرسشنامه درخواست عضویت حقیقی برای سه نفر از اعضای شرکت

 3. نامه درخواست کتبی شرکت به انجمن مبنی بر درخواست عضویت حقوقی

 4. تصویر اساسنامه شرکت

 5. تصویر آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت

 6. تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت

 7. سه قطعه عکس از هر یک از سه نفر اعضای شرکت

 8. تصویر آخرین مدرک تحصیلی هر سه عضو حقیقی

 9. پرداخت حق عضویت به صورت اینترنتی و یا ارسال فیش واریزی به انجمن

نوع عضویت

سال

دانشجویی

وابسته

پیوسته

حقوقی

1386

5000

6000

15000

 
1387

5000

6000

15000

 
1388

5000

6000

15000

 
1389

5000

6000

15000

 
1390

5000

20000

25000

100000

1391

5000

20000

25000

100000

1392

5000

20000

25000

100000

1393

16000

64000

80000

320000

1394

40000

64000

80000

320000

13981000001800002200001000000