انجمن هسته‌ای ایران

کاربرد پرتوها

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی کاربرد پرتوها

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

حمیده

دانشور

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

سیدمهرداد

زمزمیان 

دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی شریف

دبیر کمیته

امیرمحمد

بیگ زاده بریس 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

حمید

جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

محمدطاهر

حلاجیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی کاربرد پرتوها : nra@nsi.ir