انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • گداخت هسته‌ای و پلاسما

گداخت هسته‌ای و پلاسما

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی گداخت هسته‌ای و پلاسما

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

نادر

مرشدیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

الناز

خلیل زاده 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

داود

ایرجی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد

مهدوی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

احمد

نقی دخت 

عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته گداخت هسته‌ای و پلاسما : nfp@nsi.ir