انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • راکتور و ایمنی هسته‌ای

راکتور و ایمنی هسته‌ای

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته تخصصی راکتور و ایمنی

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

امید

صفرزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

رئیس کمیته

داود

نقوی دیزجی 

دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی شریف

دبیر کمیته

سيد محمود

آل طه

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

احسان

توکلی مقدم

مرکز محاسبات پیشرفته هسته‌ای

رویا

طهماسبی

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی راکتور و ایمنی هسته‌ای: nrs@nsi.ir