انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • فیزیک هسته ای و شتابگرها

فیزیک هسته ای و شتابگرها

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته تخصصی فيزيک هسته‌ای و شتابگرها

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

رضا

قرائی

عضو هيئت علمی دانشگاه حکيم سبزواری

رئیس کمیته

علی

معتضدی فرد

پژوهشگر مرکز تحقيقات فيزيک نظری

دبیر کمیته

مریم

کریمی

عضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

فهیمه

کاملان نجار

دانشجوی دکترای دانشگاه مازندران

فاطمه

مرادی جنگل

دانشجوی دکترای دانشگاه تهران

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی فیزیک و شتابگرها : npa@nsi.ir