انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته پرتو پزشکی و پزشکی هسته‌ای

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محمودرضا

اکبری

دانش آموخته دکترای دانشگاه اصفهان

رئیس کمیته

راحله

روشناس

دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد

دبیر کمیته

مریم

ایلچی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

نعمت الله

حیدرلو 

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

بهادر

بهادرزاده

دانش آموخته دکترای دانشگاه شیراز

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای : nrm@nsi.ir