انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

شورای علمی و اجرایی کمیته پرتو پزشکی و پزشکی هسته‌ای

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محسن

محرابی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

مریم

ایلچی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

محمد

محمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

بهروز

علیرضاپور

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

 

نعمت الله

حیدرلو 

دانشجوی دکترای دانشگاه شهید بهشتی

 

رقیه

سهرابی

دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

بازرس کمیته

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای : nrm@nsi.ir