انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی مطالعات راهبردی

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

زهرا

شهبازی راد

دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کمیته

محمد

نیکوصفت

دانشجوی دکترای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دبیر کمیته

پونه

طیبی

محقق پسا دکترای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

علیرضا

مسیبی

محقق پسا دکترای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مریم

نوذری

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی مطالعات راهبردی : nss@nsi.ir