انجمن هسته‌ای ایران

اخبار انتخابات اولين دوره شاخه بانوان و دومين دوره شاخه دانشجویی

اخبار انتخابات اولین دوره شاخه بانوان و  دومین دوره شاخه دانشجویی خواهشمند است قبل از اعلام کاندیدایی و شرکت در انتخابات، آيين نامه

ادامه مطلب

معرفی اعضای دومین دوره کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران

شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران اعضاي شورای علمی و اجرایی دومین دوره کمیته‌های تخصصی

ادامه مطلب

اخبار انتخابات دوره دوم کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران

اخبار انتخابات دوره دوم کمیته‌های تخصصی انجمن هسته‌ای ایران خواهشمند است قبل از اعلام کاندیدایی و شرکت در انتخابات، آئین‌نامه

ادامه مطلب