انجمن هسته‌ای ایران

1st international and 28th national conference on nuclear science and technology

1st international and 28th national conference on nuclear science and technology March 2-4 2022, NSTRI, Tehran, Iran Conference organizers: Nuclear

ادامه مطلب

الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

 به منظور بهره گیری از ایـده هـا و تجـارب صـاحب نظران در شناسایی راهکارهای نوین برای برقراری و توسعه ارتباط

ادامه مطلب