انجمن هسته‌ای ایران

آشنایی با آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه ایران: معرفی خدمات جاری و برنامه های توسعه ای پیش رو

 آشنایی با آزمایشگاه دزیمتری استاندارد ثانویه ایران: معرفی خدمات جاری و برنامه های توسعه ای پیش رو دکتر محمودرضا اکبری

ادامه مطلب

مطالعه ساختار ایزوتوپ‌ها ی سبک با انتخاب خوشه آلفا در مدل خوشه ای

مطالعه ساختار ایزوتوپ‌ها ی سبک با انتخاب خوشه آلفا در مدل خوشه ای دکتر محمد رضا شجاعی (هیات علمی دانشگاه

ادامه مطلب

شهیدان خدمت

ادامه مطلب

دفاع سایبری: راهبردها و استراتژی در زیر ساخت‌ های هسته‌ای

 دفاع سایبری: راهبردها و استراتژی در زیر ساخت‌ های هسته‌ای دکتر سجاد عابدی (دکترای مطالعات امنیتی، اندیشکده دفاع و امنیت

ادامه مطلب