کمیته تخصصی پرتو پزشکی و پزشکی هسته ای انجمن هسته ای ایران برگزار می کند:
رادیوداروهای پپتیدی، تشخیص و درمان

تاریخ و ساعت برگزاری: 19 مرداد 1401 ساعت 19:00 الی 20:30