کمیته تخصصی مطالعات راهبردی انجمن هسته ای ایران برگزار می کند:

وبینار روش های انتقال و همکاری فناورانه

تاریخ و ساعت برگزاری: 21 اردیبهشت 1401 ساعت 20:30