انجمن هسته‌ای ایران

مروری بر گداخت هسته ای، فناوری امروز انرژی آینده – 29 آذر 1402

مروری بر گداخت هسته ای، فناوری امروز انرژی آینده کارشناسان شرکت فناوری‌های پیشرفته هسته ای ایران لینک ورود به وبينار:

ادامه مطلب

مولد پلاسمای کانونی; ابزاری در راستای رشد و توسعه سیستم های توان پالسی – 1 آذر 1402

مولد پلاسمای کانونی: ابزاری در راستای رشد و توسعه سیستم های توان پالسی دکتر حسین جعفری (پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

ادامه مطلب

شتابدهنده های پلاسمایی، اصول و کاربرد- 3 آبان 1402

شتابدهنده های پلاسمایی، اصول و کاربرد دکتر الناز خلیل زاده (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای)

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 6

ششمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 5

پنجمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 4

چهارمین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 3

سومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 2

دومین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته هسته‌ای‌

ادامه مطلب

خبرنامه گداخت هسته‌ای 1

اولین خبرنامه گداخت هسته‌ای در تاریخ توسط دفتر توسعه ارتباطات و همکاری‌های فناوری گداخت هسته‌ای معاونت گداخت شرکت فناوری‌های پیشرفته

ادامه مطلب

رهیافتی بر پردازش سطوح پلیمری با استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری – 1 شهریور 1402

وبینار رهیافتی بر پردازش سطوح پلیمری با استفاده از پلاسمای سرد فشار اتمسفری دکترسولماز جمالی (کارشناس پژوهشگاه علوم و فنون

ادامه مطلب