انجمن هسته‌ای ایران

سمینار مجازی یک روزه گروه علوم و مهندسی آب و خاک پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 11 بهمن 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه علوم و مهندسی آب و خاک پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکترجواد پیرولی بیرانوند، دکتر ابراهیم

ادامه مطلب

سمینار مجازی یک روزه گروه دام پزشکی و علوم دامی پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 20 دی 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه دام پزشکی و علوم دامی پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکتر مهدی بهگر، دکتر غلامرضا شاه

ادامه مطلب

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 28 آذر 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکتر مهرداد احمدی، دکتر شیوا اصولی، دکتر سمیرا شهبازی

ادامه مطلب

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای – 28 آذر 1401

سمینار مجازی یک روزه گروه گیاه پزشکی پژوهشکده کشاورزی هسته ای دکتر مهرداد احمدی، دکتر شیوا اصولی و دکتر سمیرا

ادامه مطلب