انجمن هسته‌ای ایران

پروفایل

مرکز محاسبات پیشرفته‌ هسته‌ای

مرکز محاسبات پیشرفته‌ هسته‌ای

موسس و مدیر عامل

سیسیسییس

تحصیلات من

تجربه ی من