انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • انتخابات شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران

انتخابات شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران

اعضای شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

دانشجوی مقطع

رشته تحصیلی

دانشگاه

بهزاد

امین افشار

دکترا

فیزیک هسته‌ای

دانشگاه حکیم سبزواری

محمد

بابایی

دکترا

فیزیک هسته‌ای

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

امیر

باریک لو

کارشناسی ارشد

مهندسی هسته‌ای-راکتور

دانشگاه شهید بهشتی

فهیمه

کاملان نجار

دکترا

فیزیک هسته‌ای

دانشگاه مازندران

فاطمه

مرادی

دکترا

فیزیک هسته‌ای

دانشگاه تهران

حسین

ملکی

کارشناسی ارشد

مهندسی هسته‌ای-کاربرد پرتوها

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

داود

نقوی دیزجی

دکترا

مهندسی هسته‌ای-راکتور

دانشگاه صنعتی شریف