انجمن هسته‌ای ایران

کمیته‌های علمی

انجمن هسته‌ای در نظر دارد تا با تشکیل کمیته‌ها علمی، فعالیت های تخصصی خود را در زمینه‌های علوم و فنون هسته‌ای هدفمند کند.