انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 16 آبان 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید و پس از یک دوره اجرا بازبینی خواهد شد.

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی چرخه سوخت و مواد هسته‌ای

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

محمد

صمدفام

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

رئیس کمیته

امیر

چرخی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

محمد

اتوکش

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

سید جواد

احمدی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

علی

نوروزی

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی