• خانه
  • پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

ماده ۱:  کمیته علمی پرتو پزشکی و پزشکی هسته‌ای یکى از کمیته‌هاى تخصصی انجمن هسته‌ای ایران است و تحت نظارت هیات مدیره انجمن تشکیل و در جهت هماهنگی و هم افزایی فعالیت‌های متخصصین این زمینه فعالیت مى‌نماید.

ماده 2: مسوول کمیته از بین اعضای با تخصص مربوط و متقاضی مسئولیت توسط هیات مدیره انجمن انتخاب می‌گردد.

ماده 3:  اعضاء اصلی کمیته متشکل از 3 تا 5 نفر ازافراد واجد شرایط می‌باشد که بر اساس توانایى‌ها و علایق به پیشنهاد مسوول کمیته و تایید و تصویب هیات مدیره انجمن بر طبق وظایف تعیین شده فعالیت مى‌نمایند.

تبصره 1 : تشکیل جلسات کمیته برطبق آیین‌نامه تشکیل جلسات انجمن خواهد بود.

تبصره 2 : مصوبات کمیته در مواردی که تفویض اختیار مستقیم از سوی هیات مدیره انجمن دریافت نشده باشد پس از تائید نهایى هیات مدیره انجمن قابلیت اجرا دارد.

تبصره 3: کمیته می‌تواند با اطلاع هیات مدیره نسبت به تعیین نمایندگانی در شعب انجمن اقدام و در چارچوب وظایف ارتباط داشته باشد.

ماده 4:  مسوول کمیته به منظور انجام هرچه بهتر امور و تقسیم وظایف محوله در جهت تشکیل واحدهایی همانند واحد نشریه، واحد آموزش، واحد پژوهش و… اقدام و از اعضاء انجمن یا سایرین به صورت تمام وقت یا پاره وقت جهت همکارى در این بخش‌ها دعوت به‌عمل مى‌آورد.