انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای

آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 16 آبان 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید و پس از یک دوره اجرا بازبینی خواهد شد.

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی پرتوپزشکی و پزشکی هسته‌ای به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

مریم

ایلچی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

بهادر

بهادرزاده

دانشجوی دکترای دانشگاه شیراز

نعمت الله

حیدرلو 

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

رقیه

سهرابی

دانشجوی دکترای دانشگاه فردوسی مشهد

محمد

محمدزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی