انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی

آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 16 آبان 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید و پس از یک دوره اجرا بازبینی خواهد شد.

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی مطالعات راهبردی به ترتیب حروف الفبا

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

زهرا

شهبازی راد

دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کمیته

پونه

طیبی

محقق پسا دکترای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

علیرضا

مسیبی

محقق پسا دکترای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

مریم

نوذری

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

محمد

نیکوصفت

دانشجوی دکترای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

دبیر کمیته