انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • فیزیک و شتابگرها

فیزیک و شتابگرها

آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 16 آبان 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید و پس از یک دوره اجرا بازبینی خواهد شد.

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی کمیته تخصصی فیزیک و شتابگرها : npa@nsi.ir