انجمن هسته‌ای ایران

شعب دانشگاهی

دانشگاه
عضو هیئت علمی نماینده
نام استان
شهر
دانشگاه بهشتیدکتر مهدی آقاییتهرانتهران
دانشگاه صنعتی شریفدکتر ابولفضل حسینیتهران تهران
دانشگاه صنعتی امیرکبیردکتر معصومه محمدیانتهرانتهران
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقاتدکتر اصغر حدادیتهران تهران
دانشگاه خواجه نصیرتهران تهران
دانشگاه امام حسینتهران تهران
دانشگاه اصفهاندکتر مهدی نصر نصرآبادیاصفهاناصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهاندکتر سیدظفرالله کلانتریاصفهاناصفهان
دانشگاه شیرازشیرازشیراز
دانشگاه فردوسی مشهددکتر سیدهاشم میری حکیم آبادخراسان رضویمشهد
دانشگاه بیرجنددکتر فیروزآبادیخراسان جنوبی بیرجند
دانشگاه صنعتی شاهروددکتر احسان ابراهیمی بسابیسمنانشاهرود
دانشگاه مازندرانمازندران بابلسر 
دانشگاه گیلانگیلانگیلان
دانشگاه گلستانگلستانگلستان

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir