انجمن هسته‌ای ایران

شعب دانشگاهی

دانشگاه

مسئول رابط

نام استان

شهر

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی آقایی

تهران

تهران

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir