شرایط عضویت در انجمن

الف – عضویت افراد حقیقی:

متقاضیان عضویت حقیقی در انجمن می توانند با تکمیل فرم الکترونیکی عضویت و پس از تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن درآیند.

-عضویت پیوسته:

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و مهندسی رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

-عضویت وابسته:

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 شاغل باششند.

-عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در رشته های علوم و مهندسی هسته ای به تحصیل اشتغال دارند.

ب – عضویت افراد حقوقی:

دانشگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی و سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1- افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1-6 می باشند با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2- اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

 1. تکمیل پرسشنامه الکترونیکی عضویت و ارسال مدارک لازم

 2. دریافت نامه پذیرش عضویت از طرف هیأت مدیره انجمن

 3. پرداخت حق عضویت (پرداخت اینترنتی از طریق سایت انجمن و یا ارسال فیش واریزی)

 4. صدور کارت عضویت

-عضویت پیوسته و وابسته:

 1. تکمیل فرم درخواست عضویت حقیقی

 2. دو قطعه عکس 4*3

 3. رونوشت آخرین مدرک تحصیلی

 4. گواهی اشتغال به کار

 5. پرداخت حق عضویت

-عضویت دانشجویی:

  1. تکمیل پرسشنامه درخواست عضویت حقیقی

  2. گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل

  3. کپی کارت دانشجویی که اعتبار آن مشخص باشد.

  4. پرداخت حق عضویت به صورت اینترنتی 

 1. تکمیل پرسشنامه درخواست عضویت حقوقی

 2. تکمیل پرسشنامه درخواست عضویت حقیقی برای سه نفر از اعضای شرکت

 3. نامه درخواست کتبی شرکت به انجمن مبنی بر درخواست عضویت حقوقی

 4. تصویر اساسنامه شرکت

 5. تصویر آخرین روزنامه رسمی ثبت شرکت

 6. تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت

 7. سه قطعه عکس از هر یک از سه نفر اعضای شرکت

 8. تصویر آخرین مدرک تحصیلی هر سه عضو حقیقی

 9. پرداخت حق عضویت به صورت اینترنتی و یا ارسال فیش واریزی به انجمن

نوع عضویت

سال

دانشجویی

وابسته

پیوسته

حقوقی

1386

5000

6000

15000

 
1387

5000

6000

15000

 
1388

5000

6000

15000

 
1389

5000

6000

15000

 
1390

5000

20000

25000

100000

1391

5000

20000

25000

100000

1392

5000

20000

25000

100000

1393

16000

64000

80000

320000

1394

40000

64000

80000

320000

1398 100000 180000 220000 1000000