انجمن هسته‌ای ایران

شاخه دانشجویی

اعضای شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

فاطمه

مرادی

دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران

رئیس

داود

نقوی دیزجی 

دانشجوی دکترای مهندسی هسته‌ای دانشگاه شریف

دبیر و نائب رئیس

بهزاد

امین افشار

دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای دانشگاه حکیم سبزواری

محمد

بابایی

دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فهیمه

کاملان

دانشجوی دکترای فیزیک هسته‌ای دانشگاه مازندران

حسین

ملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر

پست الکترونیکی انجمن هسته‌ای ایران : info@nsi.ir

پست الکترونیکی شاخه دانشجویی : student@nsi.ir