انجمن هسته‌ای ایران

  • خانه
  • راکتور و ایمنی هسته‌ای

راکتور و ایمنی هسته‌ای

آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی در 5 فصل و 12 ماده در تاریخ 16 آبان 1400 به تصویب هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران رسید و پس از یک دوره اجرا بازبینی خواهد شد.

شورای علمی و اجرایی کمیته تخصصی راکتور و ایمنی

نام

نام خانوادگی

موسسه

سمت

رضا

سیاره 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

رئیس کمیته

عارف

رحیمیان

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

دبیر کمیته

سيد محمود

آل طه

دانش آموخته دکترای دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

احسان

توکلی مقدم

دانش آموخته دکترای دانشگاه شهید بهشتی

نادر

ملکی مقدم 

دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر