انجمن هسته‌ای ایران

 • خانه
 • اساسنامه و آیین نامه ها

اساسنامه و آیین نامه ها

اساسنامه انجمن

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط، انجمن هسته ای ایران که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد.

ماده 2 : انجمن موسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3 : مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی تهران – اوین – دانشگاه شهید بهشتی – گروه مهندسی هسته ای می باشد و شعب آن پس از موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

تبصره : هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 5 : به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 1 این اساسنامه، انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقیقات علمی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم و مهندسی هسته ای سر و کار دارند.

5-2- همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش علمی موضوع انجمن.

5-3- ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.

5-4- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی.

5-5- تشکیل گردهمایی علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.

5-6- انتشار کتب و نشریات علمی.

5-7- سایر فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن.

ماده 6 : انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد :

6-1- عضویت پیوسته :

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در فیزیک و مهندسی رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

6-2- عضویت وابسته:

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مذکور در بند1-6 شاغل باشند.

6-3- عضویت دانشجویی : 

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در رشته های علوم و مهندسی هسته ای به تحصیل اشتغال دارند.

6-4- عضویت افتخاری:

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های علوم و مهندسی هسته ای حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.

6-5- عضویت حقوقی (موسساتی):

 سازمان هایی که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1 : افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور بند 6-1 می باشند، با تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2 : اعضای حقوقی به مثابه اعضای وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده 7 : هر یک از اعضا سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1 : پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.

تبصره 2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده 8 : عضویت در یکی از مئارد زیر خاتمه می یابد:

8-1- استعفای کتبی

8-2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره : تأیید خاتمه عضویت با هیأت مدیره است.

ماده 9 : ارکان اصلی انجمن عبارتند از : الف) مجمع عمومی، ب) هیأت مدیره و ج)  بازرس

الف) مجمع عمومی

ماده 10 : مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود.

10-1- مجمع عمومی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رأی متبی نصف بعلاوه یک کل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اکثریت آرا معتبر است.

10-2- در صوذتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیلفت آرا به صورن مکاتبه ای و بر اساس آئین نامه ای که از سوی هیأت مدیره تدوین می شود اخذ خواهد شد.

10-3- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هیأت مدیره یا بازرس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.

تبصره 1 : دعوت برای تشکیل مجامع عمومی به صورت کتبی و یا با آگهی در روزنامه کثیرالانشار است و باید حداقل 15  روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

تبصره 2 : یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند، مشروط بر اینکه هیأت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی ایشان باید در آگهی دعوت به عدم درخواست خود، توسط هیأت مدیره و بازرس تصریح نمایند.

تبصره 3 : در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیأت رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده 11 : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده:

11-1- انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

11-2- تصویب خط مشی انجمن

11-3- بررسی و تصویب پیشنهادات هیأت مدیره و بازرس

11-4- تعیین میزان حق عضویت

11-5- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

11-6- عزل هیأت مدیره و بازرس

11-7- تصویب انحلال انجمن

11-8- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره 1: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود.

تبصره 2 : اعضای هیأت رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره 3 : اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزد کرده اند.

تبصره 4 : مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیم گیری در مواد بندهای 11-5، 11-6 و 11-7 تشکیل می شود.

تبصره 5 : شرایط تشکیل مجمع فوق العاده همانند مجامع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.

 ب – هیأت مدیره (شورای اجرایی)

 ماده 12 : هیأت مدیره انجمن مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

تبصره : هیچ یک از اعضا نمی تواند بیش از 2 دوره متوالی به عضویت هیأت مدیره انتخاب شوند.

12-1- عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

12-2- هیأت مدیره حداکثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و با رأی کتبی نسبت به تفکیک وظایف خود اقدام می نماید.

12-3- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نایب رئیس (دبیر) و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس یا دبیر معتبر است.

12-4- هیأت مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یک بار تشکیل جلسه دهد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه روز است.

12-5- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق، معتبر است.

12-6- کلیه مصوبات هیأت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره نگهداری می شود.

12-7- شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

12-8- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

12-9- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

12-10- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون انجمن های علمی ارسال نماید.

تبصره : هیأت مدیره پیشین با تأیید هیأت مدیره جدید از سوی کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 ماده 13 : هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن می باشد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

13-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی.

13-2- تشکیل گروه های علمی انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت آن ها.

13-3- هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است، انجام دهد.

13-4- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن دارا می باشد.

13-5- تهیه گزارش سالانه و تنظیم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزینه های انجمن برای تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

13-6- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با تعیین وکیل و حق توکیل به غیر.

13-7- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلیو خارجی.

13-8- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظایف انجمن.

13-9- جلب هدایا و کمک های مالی.

13-10- اهدای بورس های تحقیقاتی و آموزشی.

13-11- اتخاذ تصمیم در مورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری.

13-12- ارسال گزارش های لازم به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ج – بازرس

ماده 14 : مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب می نماید.

تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است.

ماده 15 : وظایف بازرس به شرح زیر است :

15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.

15-2- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجامع عمومی.

15-3- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره: کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

ماده 16 : انجمن می تواند گروه ها و کمیته های زیر را تشکیل دهد که بر اساس شرح وظایفی که از سوی هیأت مدیره تعیین می شود به فعالیت می پردازند:

1- گروه های تخصصی

2- کمیته آموزش و پژوهش

3- کمیته انتشارات

4- کمیته آمار و اطلاعات

5- کمیته پذیرش و روابط عمومی

6- کمیته گردهمایی های علمی

7- سایر گروه ها و کمیته های مورد نیاز در ارتباط با اهداف انجمن

ماده 17 : منابع مالی انجمن عبارتند از :

17-1- حق عضویت اعضا

17-2- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای و فروش کتب و نشریات علمی

17-3- دریافت هدایا و کمک ها

17-4-زکلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف اهداف و موضوع ماده 5  این اساسنامه خواهد شد.

ماده 18 : درآمدها و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجامع عمومی به کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19 : کلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20 : هیچ یک از موسسان یا صاحبان سرمایه حق برداشت یا تخصیص هیچ گونه سودی اعم از سود سهام یا سرمایه را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آن ها نمی تواننند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمایند.

ماده 21 : کلیه مدارک و پرونده های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع ذیصلاح در اختیار آنان قرار می گیرد.

ماده 22: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه پس از تصویب کمیسیون انجمن های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری معتبر خواهد بود.

ماده 23 : انجمن تابعیت جمهوری اسلام ایران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه ها و احزاب سیاسی ندارد.

ماده 24 : در صورت تصویب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هیأت تسویه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیأت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی، کلیه  دارئی های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی یا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25 : این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 54 زیر ماده و 16 تبصره در جلسه مورخ 82/12/7 اولین مجمع عمومی به تصویب رسید.

ماده 1: آیین‌نامه کمیته‌های تخصصی به‌منظور ایجاد هماهنگی، تقسیم وظایف، مشارکت اعضاء در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور مربوط به انجمن هسته‌ای ایران و در جهت ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و تخصصی تنظیم گردید.

در تهیه این آئین‌نامه تعاریف زیر استفاده‌شده است.

 • انجمن: در این آیین‌نامه، به انجمن هسته‌ای ایران اطلاق می‌شود.
 • هیئت‌مدیره: هیئت‌مدیره انجمن که به مدت 3 سال مسئولیت انجمن را برعهده‌گرفته است.
 • کميته: به هريک از کميته‌هاي تخصصي انجمن اطلاق می‌شود.

ماده 2: به‌منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاء فعالیت متخصصان در حوزه علوم و فنون هسته‌ای اهداف زیر برای کمیته‌های تخصصی تعیین‌شده است.

 • تلاش در نقش‌آفرینی متخصصان در نقشه راه علوم و فنون ‌هسته‌ای
 • ايجاد تشكل براي همكاري‌هاي علمي و آموزشي ميان متخصصان رشته‌های مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای
 • ايجاد انگيزه و تشويق متخصصان، دانشجويان و دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به علوم و فنون هسته‌ای
 • بالا بردن سطح علمي متخصصان و آگاه كردن آن‌ها از ابعاد و قلمروهاي جديد علوم و فنون هسته‌ای
 • برقراري ارتباط با کمیته‌های علمی مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای
 • انتشار اخبار مربوط به فعاليت‌هاي علمي، پژوهشی و کاربردی مرتبط با کمیته‌های تخصصی
 • راهنمايي و آماده كردن دانشجويان براي كاريابي و كارآفريني

ماده 3: هیئت‌مدیره انجمن به‌منظور نیل به اهداف و مصوبات انجمن و در جهت اولویت دادن، سرعت بخشیدن و مشارکت هر چه بیشتر اعضاء و کسب نتایج مطلوب کمیته‌های تخصصی انجمن را به شرح زیر ایجاد کرد:

 • پرتو پزشکی و پزشکی هسته‌ای
 • چرخه سوخت و مواد هسته‌ای
 • راکتور و ایمنی هسته‌ای
 • فیزیک و شتابگرها
 • کاربرد پرتوها
 • گداخت هسته‌ای و پلاسما
 • مطالعات راهبردی

تبصره: هیئت‌مدیره می‌تواند در صورت لزوم و یا پیشنهاد دیگر اعضا کمیته‌های علمی جدیدی تشکیل داده و یا در کمیته‌های موجود تغییراتی بدهد.

ماده 4: به‌منظور نيل به اهداف تعریف‌شده در ماده 2 اين آیین‌نامه، کمیته‌های تخصصی اقدامات زير را به عمل خواهد آورد.

 • مشورت به هیئت‌مدیره در تصمیم سازی برای پیشبرد اهداف انجمن در حوزه‌های تخصصی
 • داوری و ارزیابی پروژه‌ها و دستاوردهای پژوهشی در حوزه‌های تخصصی
 • برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و ژورنال کلاب‌های علمی
 • برگزاری سمینارها، وبینارها، همایش‌ها، نشست‌ها و کنفرانس‌های علمی
 • برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات دانشجویی و دانش‌آموزی
 • برگزاری بازدیدهای علمی از مراکز علمی و صنعتی
 • مشارکت در مستندسازی فعالیت‌های انجمن و انتشار خبرنامه‌ در هماهنگی با واحد روابط عمومی انجمن
 • مشارکت در تهیه و انتشار دانشنامه، کتاب‌، نشریه، لغت‌نامه‌ و نرم‌افزار در حوزه علوم و فنون هسته‌ای
 • مشارکت در تبیین اهداف انجمن هسته‌ای در جامعه علمی و جذب متخصصان مستعد
 • گزارش ماهیانه و فصلی از فعالیت‌های کمیته تخصصی به هیئت‌مدیره انجمن
 • ایجاد و مدیریت وبگاه کمیته تخصصی و اتاق‌های گفتگوی علمی مربوطه
 • ایجاد بانک اطلاعات علمی از دستاوردهای علمی متخصصان مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای
 • رصد فضای کسب‌وکار در بستر علوم و فنون هسته‌ای و ارائه پیشنهادات به هیئت‌مدیره انجمن

ماده 5: تمام فعالیت‌های کمیته‌ها بايد با هماهنگی و تائيد هیئت‌مدیره و در راستاي شرح وظائف مصوب باشد.

ماده 6: کمیته‌های علمی ملزم به رعایت اساسنامه انجمن، کلیه قوانین، مقررات و بخشنامه‌های رسمی دولت است.

ماده 7: تمام افرادی که به‌صورت پیوسته، دانشجویی و وابسته به عضویت انجمن درآمده‌اند می‌توانند در فعالیت‌های کمیته‌های علمی مشارکت داشته باشند.

ماده 8: کمیته‌های علمی در چارچوب این آیین‌نامه و بر پایه اساسنامه انجمن فعاليت مي‌كند.

ماده 9: هر کمیته حداکثر متشكل از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر علی‌البدل از اعضاي پیوسته انجمن هستند که در رشته‌های مرتبط با کمیته تخصصی تحصیل یا پژوهش کرده باشند و از طریق فراخوان عمومی، با انتخابات مستقیم و با تائید هیئت‌مدیره تعیین می‌شوند.

تبصره 1: اعضاي کمیته براي مدت 18 ماه تعیین می‌‌شوند. شرط انتخاب هر عضو برای بیش از دو دوره متوالی، کسب آرای جایگاه اول یا دوم در انتخابات می‌باشند.

تبصره 2: به‌منظور نظارت بر فعالیت‌های هر کمیته، نماینده بازرس انجمن که توسط هیئت‌مدیره تعیین می‌شود؛ بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهد کرد.

تبصره 3: حداکثر یک عضو از هر کمیته می‌تواند از دانشجویان مقطع دکترا و باقی اعضا باید فارغ التحصیل مقطع دکترا باشند.

تبصره 4: در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي کميته، عضو علی‌البدل براي مدت باقی‌مانده به‌جای عضو اصلي انجام‌وظیفه خواهد كرد.

ماده 10: هیئت‌مدیره حداكثر يک ماه قبل از پايان دوره کميته، از طریق فراخوان در وبگاه و کانال‌هاي ارتباطي اقدام به ثبت‌نام الکترونیکی متقاضیان شرکت در کميته‌هاي علمي می‌کند.

تبصره 1: صلاحیت متقاضیان، پس از ثبت‌نام و دریافت مدارک، در هیئت‌مدیره بررسی و پس از تائید، کاندیدها حداقل یک هفته قبل از برگزاری انتخابات از طریق وبگاه و کانال‌های ارتباطی انجمن به دیگر اعضا معرفی می‌شوند.

تبصره 2: مدت‌زمان برگزاري انتخابات با نظر هیئت‌مدیره انجمن تعیین‌شده و اعضای کمیته پس از احراز هویت امکان انتخاب حداکثر 5 نفر را از بین کاندیدای اعلامی خواهند داشت.

تبصره 3: انتخابات با نظارت بازرس انجمن برگزاري مي‌شود و پس از پايان رأی‌گیری، هیئت‌مدیره يک هفته زمان دارد تا در صورت تأیيد انتخابات حداکثر 5 نفر عضو انتخابي هر کمیته علمی و دو عضو علی‌البدل را تعيين و به ايشان اعلام نمايد و پس از امضاي مدارک و منشور علمي و اخلاقي به اعضاي انجمن معرفي نمايد.

تبصره 4: اعضاي کميته حداكثر دو هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه مي‌دهند و از بين خود يك نفر را به‌عنوان رئيس کميته و يك نفر را به‌عنوان دبير کميته انتخاب مي‌كنند.

ماده 11: شركت اعضاي کمیته در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه، بیش از سه جلسه بدون اطلاع قبلي و بیش از پنج جلسه بااطلاع قبلي حكم استعفاي عضو غايب است.

تبصره 1: کمیته‌ها حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه داده و صورت‌جلسات به دفتر انجمن ارسال خواهد شد.

تبصره 2: در صورت غیبت رئيس کمیته، دبیر کمیته موظف است موارد تصمیم‌گیری و صورت‌جلسات را کتباً به دبیر انجمن ارسال نماید.

تبصره 3: تمام جلسات حضوری و یا مجازی به پيشنهاد رئيس کمیته و در غياب وي به پيشنهاد دبير کميته با دعوت كتبي يا تلفني تشكيل مي‌شود. در هر زمان دو نفر از اعضاي کمیته مي‌توانند تشكيل جلسه را پيشنهاد كنند.

تبصره 4: اعضای کمیته نمی‌توانند به‌جای خود شخص ديگري را براي شركت در جلسه کمیته معرفي نمایند.

تبصره 5: صورت‌جلسات کميته باید مستند و حداکثر ظرف مدت یک هفته به هیئت‌مدیره ارسال شود.

تبصره 6: کلیه مکاتبات کمیته‌ها با سربرگ و شماره ردیف دفتر انجمن انجام خواهد گرفت و رونوشت آن‌ها در دفتر انجمن و کمیته مربوطه بایگانی می‌شود.

تبصره 7: صورت‌جلسات کميته قبل از اجراشدن باید به تائید هیئت‌مدیره رسیده و در صورت نیاز از طریق روابط عمومی انجمن اطلاع‌رسانی شود.

ماده 12: بودجه و اعتبارات کميته‌هاي علمي با توجه به پیشنهادات هر کميته و تصمیمات هیئت‌مدیره و زیر نظر خزانه‌دار انجمن تأمین و حسابرسی می‌شود.

ماده 1: آیین‌نامه اجرایی شاخه دانشجویی به منظور سازمان‌دهی روند ایجاد و فعالیت‌های شاخه دانشجویی انجمن هسته‌ای ایران در هیأت مدیره انجمن به تصویب رسیده است. در تهیه این آئین نامه تعاریف زیر استفاده شده است.

1-1- انجمن: در آیین‌نامه اجرایی شاخه دانشجویی، به انجمن هسته‌ای ایران اطلاق می‌شود.

2-1- هیأت مدیره: هیأت مدیره انجمن هسته‌ای ایران که به مدت 3 سال مسئولیت انجمن را بر عهده گرفته است.

3-1- شاخه دانشجویی: تمام افرادی که به صورت دانشجویی و وابسته در عضویت انجمن هستند.

4-1- شورای اجرایی: آن دسته از افرادی که عضو شاخه دانشجويي که بوسیله انتخابات مسئولیت شاخه دانشجویی تعیین شده‌اند.

 

ماده 2: شاخه دانشجویی ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامی و قوانين مصوب انجمن‌هاي علمی دانشجويی وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.

 

ماده 3: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاء فعالیت دانشجویان در حوزه علوم و فنون هسته‌ای اهداف زیر برای شاخه دانشجویی تعیین شده است.

1-3- تلاش در نقش آفرینی دانشجویان در نقشه راه علوم و فنون ‌هسته‌ای

2-3- ايجاد تشكل براي همكاري‌هاي علمي و آموزشي ميان دانشجويان رشته‌های مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای

3-3- ايجاد انگيزه و تشويق دانشجويان و دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند به علوم و فنون هسته‌ای

4-3- بالا بردن سطح علمي دانشجويان و آگاه كردن آنها از ابعاد و قلمروهاي جديد علوم و فنون هسته‌ای

5-3- برقراري ارتباط با تشكل‌هاي دانشجويي رشته‌های مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای

6-3- انتشار اخبار مربوط به فعاليتهاي علمي دانشجويان رشته‌های مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای

7-3- راهنمايي و آماده كردن دانشجويان براي كاريابي و كارآفريني

ماده 4: به منظور نيل به اهداف تعريف شده در ماده 3 اين آیین‌نامه، شورای اجرایی اقدامات زير را به عمل خواهد آورد.

1-4- پیشنهاد و مشارکت در برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و ژورنال کلاب‌های علمی

2-4- پیشنهاد و مشارکت در برگزاری سمینارها، وبینارها، همایش‌ها، نشست‌ها و کنفرانس‌های دانشجویی

3-4- پیشنهاد و مشارکت در برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات دانشجویی و دانش آموزی

4-4- پیشنهاد و مشارکت در برگزاری بازدیدهای علمی از مراکز علمی و صنعتی

5-4- مشارکت در مستندسازی فعالیت‌های انجمن و انتشار خبرنامه‌ در هماهنگی با واحد روابط عمومی انجمن

6-4- مشارکت در تهیه و انتشار دانشنامه، کتاب‌، نشریه، لغت‌نامه‌ و نرم افزار در حوزه علوم و فنون هسته‌ای

7-4- مشارکت در تبیین اهداف انجمن هسته‌ای در جامعه علمی و جذب دانشجویان مستعد

8-4- گزارش ماهیانه و فصلی از فعالیت‌های شاخه دانشجویی به هیات مدیره انجمن

9-4- ایجاد و مدیریت وبگاه شاخه دانشجویی و اتاق‌های گفتگوی علمی دانشجویان

10-4- ایجاد بانک اطلاعات علمی از دستاوردهای علمی دانشجویان مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای

11-4- ایجاد بانک اطلاعاتی از دانش‌آموختگان رشته‌های مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای

12-4- رصد فضای کسب و کار دانشجویی در بستر علوم و فنون هسته‌ای و ارائه پیشنهادات به هیات مدیره انجمن

 

ماده 5: تمام فعالیت‌های شوراي اجرايي بايد با هماهنگی هیات مدیره انجمن هسته‌ای ایران و در راستاي اهداف شاخه دانشجويي باشد.

ماده 6: تمام افرادی که به صورت دانشجویی و وابسته به عضویت انجمن در آمده‌اند می‌توانند در فعالیت‌های شاخه دانشجویی مشارکت داشته باشند.

ماده 7: شاخه دانشجويي در چارچوب این آیین‌نامه و برپایه اساسنامه انجمن هسته‌ای ايران فعاليت مي‌كند.

ماده 8: شوراي اجرايي حداکثر متشكل از 7 نفر عضو اصلي و 2 نفر علی البدل از اعضاي دانشجویی انجمن هستند که در رشته‌های مرتبط با علوم و فنون هسته‌ای مشغول به تحصیل بوده و از طریق فراخوان عمومی، با انتخابات مستقیم و با تایید هیات مدیره انجمن هسته‌ای ایران تعیین می‌شوند.

تبصره 1: اعضاي شوراي اجرايي براي مدت 18 ماه تعیین می‌‌شوند و هیچ یک از اعضا نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی در عضویت شورای اجرایی قرار گیرند.

تبصره 2: حداكثر 2 عضو شورای دانشجویی می‌تواند در مقطع کارشناسی باشد.

تبصره 3: حداکثر 2 عضو شوراي اجرايي مي‌توانند از يك دانشگاه باشند.

تبصره 4: در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي شوراي اجرايي عضو جانشین براي مدت باقي مانده به جاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد كرد.

تبصره 5: هر يك از اعضاي شورا در صورت فارغ‌التحصيل شدن، مي‌توانند تا پايان دوره با شورا همكاري داشته باشند.

 

ماده 9: شركت اعضاي شورا در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه، بیش از سه جلسه بدون اطلاع قبلي و بیش از پنج جلسه با اطلاع قبلي حكم استعفاي عضو غايب است.

تبصره 6: اعضای شورا نمی‌توانند به جاي خود شخص ديگري را براي شركت در جلسه شورا معرفي نمایند.

تبصره 7: تمام جلسات حضوری و یا مجازی به پيشنهاد رئيس شورا و در غياب وي به پيشنهاد نايب رئيس با دعوت كتبي يا تلفني تشكيل مي‌شود. در هر زمان پنج نفر از اعضاي شورا ميتوانند تشكيل جلسه را پيشنهاد كنند.

تبصره 8 : صورت جلسات شورا باید مستند و حداکثر ظرف مدت یک هفته به هیأت مدیره انجمن ارسال شود.

تبصره 9 : صورت جلسات شورا قبل از اجرا شدن باید به تائید هیأت مدیره انجمن رسیده و در صورت نیاز از طریق روابط عمومی انجمن اطلاع رسانی شود.

ماده 10: هیات مدیره حداكثر يک ماه قبل از پايان دوره شورای دانشجویی، از طریق فراخوان در وبگاه و کانال‌هاي ارتباطي اقدام به ثبت نام الکترونیکی متقاضیان شرکت در شورای اجرایی دانشجویی می‌کند.

تبصره 10: صلاحیت متقاضیان، پس از ثبت نام و دریافت مدارک، در هیات مدیره انجمن بررسی و پس از تائید، کاندیدها حداقل یک هفته قبل از برگزاری انتخابات از طریق وبگاه و کانال‌های ارتباطی انجمن به دیگر اعضای دانشجویی معرفی می‌شوند.

تبصره 11: مدت زمان برگزاري انتخابات بانظر هيات مديره انجمن تعيين شده و اعضای شاخه پس از احراز هویت امکان انتخاب حداکثر 7 نفر را از بین کاندیدای اعلامی خواهند داشت.

تبصره 12: انتخابات با نظارت بازرس انجمن برگزاري مي‌شود و پس از پايان راي‌گيري، هيات مديره انجمن يک هفته زمان دارد تا در صورت تائيد انتخابات 7 نفر عضو انتخابي شوراي دانشجوي و دو عضو علی البدل را تعيين و به ايشان اعلام نمايد و پس از امضاي مدارک و منشور علمي و اخلاقي به اعضاي انجمن معرفي نمايد.

تبصره 13: اعضاي شوراي اجرايي حداكثر دو هفته بعد از انتخاب شدن تشكيل جلسه مي‌دهند و از بين خود يك نفر را به عنوان رئيس شورا و يك نفر را به عنوان نايب رئيس انتخاب ميكنند.

ماده 11: بودجه و اعتبارات شاخه دانشجویی با توجه به پیشنهادات شورای اجرایی دانشجویی و تصمیمات هیات مدیره انجمن و زیر نظر خزانه‌دار انجمن هسته‌ای ایران تامین و حسابرسی می‌شود.