• کارگاه آشنایی با کد MCNPX
  • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره اول)
  • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره دوم)
  • کارگاه آشکارسازهای سوسوزن
  • کارگاه آموزشی آشنایی با کد مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP
  • کارگاه آشنایی با مبانی محاسبات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور
  • کارگاه آشنایی با کد MCNPX
  • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره اول)
  • کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 (دوره دوم)