امروز چهارشنبه, 04 اسفند 1395 مصادف با 25 جمادی‌الاول 1438 هجری قمری برابر با Wednesday, 22 February 2017

 
ردیف
نـام کارگـاه
زمـان
برگزارکنندگان
۱
محاسبات مونت کارلوی ترابرد نوترون گاما و آشنایی با کدMCNP
۱۵- ۸ مردادماه ۱۳۷۸
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۲
آشنایی با روش مونت کارلو در محاسبات ترابرد نوترون و گاما
آبان ماه ۱۳۸۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت 
۳
کاربردهای پیشرفته کد MCNP
۱۸-۱۳ بهمن ماه ۱۳۸۰
سازمان انرژی اتمی با همکاری انجمن هسته ای ایران
۴
اندازه گیری تابش‌های هسته‌ای (مقدماتی)
بهمن ماه ۱۳۸۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه مشهد
۵
اندازه گیری تابش‌های هسته‌ای (پیشرفته)
شهریور ماه ۱۳۸۲
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی
۶
آشنایی با گداختی هسته‌ای و دستگاه پلاسمای کانونی
دی ماه ۱۳۸۲
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی
۷
دزیمتری (دوره اول)
۹-۴ بهمن ماه ۱۳۸۲
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۸
آشنایی با کدهای محاسبـاتــی راکتور‌های هسته‌ای
۲۰-۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۲
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
۹
آشنایی باروش‌های اندازه گیــری تابش‌های هسته‌ای (دوره مقدماتی)
۲۴-۲۰ تیرماه ۱۳۸۳
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی
۱۰
محاسبات مونت کارلوی ترابرد نوترون- گاما و آشنایی با کد MCNP (دوره سوم)
۴ آذر – ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۳
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۱۱
آشنایی با روش‌های اندازه گیـری تابش‌های هسته ای
۹-۵ دی ماه ۱۳۸۳
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۱۲
دزیمتری (دوره دوم)
۱ بهمن – ۲۶ دی ماه ۱۳۸۳
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۱۳
دزیمتری ( دوره سوم)
۱ دی – ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۴
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۱۴
کاربرد کد MCNP در محاسبات راکتور
۱۰-۶ آبان ماه ۱۳۸۵
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
۱۵
کاربرد کد MCNP در پرتوپزشکی
۸-۴ شهریورماه ۱۳۸۵
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی
۱۶
آشنایی با محاسبات مونت کارلو و کد MCNP
۲۵-۲۱ مرداد ماه ۱۳۸۵
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 
۱۷
آشنایی با کدهای محاسباتی Geant4 و Fluka
۷-۵ آذرماه ۱۳۸۶
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۱۸
آشنایی با روشهای پرتوفرآوری مواد غذایی، پلیمری و بهداشتی
۷-۵ اسفند ۱۳۸۶
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
۱۹
آشنایی با دینامیک راکتورها و ابزارهای مربوط به بررسی حالات گذار
۳۰-۲۸آبان ماه ۱۳۸۶
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۲۰
آشنایی با کدهای محاسباتی Geant4 و کاربرد‌های آن
۱۶-۱۵ مهرماه ۱۳۸۷
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شیراز 
۲۱
آشنایی با کد محاسباتی Fluka و کاربرد‌های آن
۱۴-۱۳ مهر ماه ۱۳۸۷
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شیراز 
۲۲
آشنایی با روش مونت کارلو و کد MCNP
۲۴-۲۰ مهرماه ۱۳۸۷
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
۲۳
آشنایی با کدهای محاسباتی COBRA و کاربرد آن
۱۷ مهر ماه ۱۳۸۷
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شیراز 
۲۴
آشنایی با روشهای پرتوفرآوری مواد غذایی، پلیمری و بهداشتی
۷-۵ آبان ماه ۱۳۸۷
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۲۵
شبیه سازی ترموهیدرولیک راکتور به روش احجام محدود
۱۵-۱۳ آبان ماه ۱۳۸۷
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  
۲۶
آشنایی با کد محاسباتی Fluka و کاربرد‌های آن
۱۲-۱۱ آبان ماه ۱۳۸۸
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۲۷
آشنایی با کد محاسباتی Origen2 و کاربرد‌های آن
۱۴-۱۳ آبان ماه ۱۳۸۸
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۲۸
آنالیز به روش فعالسازی نوترونی (دوره دوم)
۲۷-۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۲۹
آشنایی با کدهای محاسباتی Geant4 و کاربرد‌های آن
۱۸-۱۷ آذر ماه ۱۳۸۸
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۳۰
آنالیز به روش فعالسازی نوترونی (دوره سوم)
۱۴-۱۲ بهمن ماه ۱۳۸۸
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
۳۱
کارگاه آموزشی دزیمتری (دوره پنجم)
۱۰-۷ تیرماه ۱۳۸۹
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
۳۲
کارگاه MCNPX
۲- ۱ دی ماه ۱۳۸۹
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 
۳۳
آشنایی با کد RElpa5
۱۷-۱۲ شهریورماه ۱۳۹۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوری‌های نوین 
۳۴
چهارمین کارگاه آموزشی آنالیز به روش فعالسازی نوترونی
۱۵-۱۳ شهریورماه ۱۳۹۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ایپژوهشکده تحقیقات و توسعه راکتورها و شتابدهنده‌ها (اصفهان) 
۳۵
آشنایی با بسته نرم افزاری شبیه سازی Geant4
۲۳=۱۹ شهریورماه ۱۳۹۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم و فناوری‌های نوین 
۳۶
آشنایی با بسته نرم افزاری شبیه سازی Fluka
۳۰-۲۷ شهریورماه ۱۳۹۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی انرژی
۳۷
آشنایی با بسته نرم افزاری شبیه سازی MCNPX
۱۲- ۸ بهمن ماه ۱۳۹۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد – دانشکده علوم پایه
۳۸
آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن
۱۲-۸ بهمن ماه ۱۳۹۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه مهندسی انرژی 
۳۹
اولین کارگاه آموزشی مبانی کارگردانی و فیزیک راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
۱۹-۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف – دانشگاه مهندسی انرژی
۴۰
کارگردانی و فیزیک راکتورهای تحقیقاتی کم قدرت
۱۲-۹ مهر ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۴۱
دزیمتری دز بالا
۱۴-۱۳ مهر ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۴۲
اندازه گیری پرتوزایی محیطی در تاسیسات صنعتی هسته ای
۱۶-۱۵ مهر ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۴۳
آشنایی با نحوه انجام آزمایشات بالینی رادیو داروها
اول آذر ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی 
۴۴
کارگاه آموزشی آشنایی با کد محاسباتی Fluka
۲۸-۲۵ آذر ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان 
۴۵
دوره آموزشی مقدماتی مونت کارلو کد محاسباتی MCNP
۲۱-۱۷ دی ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی
۴۶
دوره آموزشی پیشرفته مونت کارلو، MCNP
۱۷-۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر 
۴۷
پنجمین آنالیز به روش فعالسازی نوترونی
۱۷-۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی
۴۸
دوره آموزشی آشنایی با توکامک
۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۱
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
 49
ششمین دوره آموزشی آنالیز به روش فعالسازی نوترونی
1392/6/3 لغایت 1392/6/5 
انجمن هسته ای ایران با همکاری مجتمع کاربرد پرتوهای اصفهان 
50 
آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن
1392/6/9 لغایت 1392/6/12 
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف 
51 
کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1
1392/6/19 لغایت 1392/6/20 
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف 
52 
آشنايي با تحلیل احتمالاتی ایمنی (PSA)
1392/6/23 لغایت 1392/6/25 
انجمن هسته ای ایران با همکاری مجتمع کاربرد پرتوهای اصفهان 
53 
صحه گذاری و تضمین کیفیت اندازه گیری ها در آنالیز به روش فعالسازی نوترونی
1392/7/20 لغایت 1392/7/21
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران
54 
کیفیت اندازه گیری ها در اندازه گیری پرتوزایی به روش اسپکتروسکوپی گاما
1392/8/11 لغایت 1392/8/12
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران 
55 
دزیمتری دز بالای گاما
1392/9/4 لغایت 1392/9/6
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران 
56 
آشنايي با کد محاسبات سلولي DRAGON
1392/9/11 لغایت 1392/9/13
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران
57 
آموزش نرم افزار ENDNOTE
1392/8/11 لغایت 1392/8/13
انجمن هسته ای ایران با همکاری مجتمع کاربرد پرتوهای یزد
58 
آشنایی با روش نودال و کد محاسبات قلب PARCS
1392/9/25 لغایت 1392/9/27
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران
59 
آشنایی با کتابخانه های داده های هسته ای و کد پردازش داده های هسته ای NJOY
1392/9/27 لغایت 1392/9/29
انجمن هسته ای ایران با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران
60 
آشنایی با بسته  نرم افزاری GEANT4
1392/10/14 لغایت 1392/10/18
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف 
61 
آشنایی با کد RELAP5
1392/10/21 لغایت 1392/10/25
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف 
62 
کارگاه آموزشی مقدماتی مونت کارلو و کد کامپیوتری MCNP
1392/11/05 لغایت 1392/11/09
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه گلستان
63 
کارگردانی و فیزیک راکتور های تحقیقاتی کم قدرت
1392/11/13 لغایت 1392/11/16
انجمن هسته ای ایران با همکاری مجتمع کاربرد پرتوهای اصفهان 
64 
کارگاه آموزشی مقدماتی آشنایی با مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP
1392/11/15 لغایت 1392/11/17
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه تهران
65
آشنایی با کد MCNPX
1393/05/11 لغایت 1393/05/12
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی امیر کبیر 
66
 آشنایی مقدماتی با کد مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP
 1393/05/18 لغایت 1393/05/21
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
67
 کارگاه شبیه ساز راکتور UTRS-1(دوره اول)
 1393/06/18 لغایت 1393/6/19
انجمن هسته ای ایران با همکاری شرکت طراحی و مهندسی شیبه سازهای صنعتی ایران
68
 کارگاه آموزشی کد GEANT4
 1393/07/7-8-14-15
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
69
 آشنایی با مبانی محاسبات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور با استفاده از کد MCNP
 1393/08/27 لغایت 1393/08/29
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
70
 آشنایی با کتابخانه‎های داده‎های هسته‎ای و ابزارکارگاه آموزشیهای تولید کتابخانه محاسبات سلولی WIMS
 1393/09/25 لغایت 1393/09/27
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
71
 CST Studio
 1393/10/29 لغایت 1393/11/01
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
72
 COMSOL
 1393/11/13لغایت 1393/11/15
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
73
کارگاه آموزشی آشنایی با کد مونت کارلو و کد محاسباتی MCNP
1394/05/03 تا 1394/05/06
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه دامغان
74
کارگاه آموزشی ابزار مونت کارلویی GEANT 4
24 تا 27 مردادماه 1394
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
75
 کارگاه آموزشی کد COBRA و RELAP
7 تا 9 شهریور 1394
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
76 
کارگاه آموزشی شبیه ساز راکتور UTRS-1 
3 تا 4 شهریور 1394
 انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ادیس 
 77
کارگاه آشنایی با کتابخانه های داده های هسته ای و ابزارهای تولید کتابخانه مونت کارلو 
 11 تا 13 مهرماه 1394
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
 78
 کارگاه آموزشی کد CITATION و WIMS
30 شهریور تا 1 مهرماه 1394
  انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
79
کارگاه آشنایی با مبانی محاسبات بحرانیت به روش مونت کارلو و انجام محاسبات قلب راکتور با استفاده از کد MCNP
14 تا 16 شهریورماه 1394
 انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
80
 کارگاه آموزشی دزیمتری گاما و نوترون(9411)
5 تا 7 بهمن ماه 1394 
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای 
81
اولین دوره مدرسه شتاب دهنده های ذرات ایران 
10 تا 16 بهمن ماه 1394 
انجمن هسته ای ایران با همکاری پژوهشکده علوم و فنون هسته ای 
82
کارگاه آموزشی مقدماتی آشکارسازی تابش‌های هسته‌ای
3 تا 4 اسفندماه 1394
انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه یزد
83 کارگاه آموزشی GEANT4 21 تا 25 اردیبهشت 1395  انجمن هسته ای ایران با همکاری دانشگاه یزد

ورود اعضا

مشاهیر هسته ای ایران و جهان

 • شهید داریوش رضایی نژاد

  شهید داریوش رضایی نژاد

 • شهید دکتر مجید شهریاری

  شهید دکتر مجید شهریاری

 • شهید دکتر مسعود علیمحمدی

  شهید دکتر مسعود علیمحمدی

 • شهید مصطفی احمدی روشن

  شهید مصطفی احمدی روشن

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4